Site Loader

Allting vi människor gör påverkar på ett eller annat sätt vår natur, så även haven. De svenska haven är hårt drabbade av miljörelaterade problem. Vi kan tro att vi här uppe  ligger skyddade mot allt som kan skada våra hav men så är det inte.

Hur mår vårt hav?

Trafik och hårt fisketryc

En intensiv jordbruksnäring, tunga industrier, många stora städer, mycket trafik i både luft och på väg är några av de saker som ligger bakom utsläpp av gifter som slutligen hamnar i havet. Där orsakar de skador på viktiga livsmiljöer som i vissa fall blir omöjliga att återställa eller rädda. Andra direkta hot mot havsmiljön är ett mycket hårt fisketryck och den omfattande exploatering av kustområdena som sker. Man brukar dela upp Sverige i tre stora havsområden som kallas Västerhavet, Bottniska viken och Egentliga Östersjön. Alla tre har stora skillnader när det kommer till hydrografiska, biologiska och kemiska förutsättningar. Många av de miljörelaterade problem som finns är dock gemensamma för dessa tre områden men det finns även faktorer som skiljer dem åt. Med vattenströmmarna följer miljögifter och näringsämnen mellan områdena, detta i kombination med att vattenutbytet är relativt litet gör att det får betydelse för spridningen av miljöproblem.

Människans påverkan

Det finns inget hav idag som inte är påverkat av människan, däremot är påverkan olika vid olika delar av världen. I tropiska områden har de andra typer av problem jämfört med vad vi har här uppe med våra kalla hav. Även om alla hav hänger samman så skiljer sig problemen väldigt mycket. En sak som påverkar detta mycket är hur stor vattenomsättning området har. Det är en av anledningarna till att Östersjön, som ligger rätt isolerad här juppe med begränsad kontakt med andra hav, drabbas hårdare av såväl övergödning som miljögifter. Havens ekosystem har mycket att kämpa mot och de flesta problem ligger vi människor bakom. Överfiske, övergödning, gifter och plast är bara några saker på listan över risker.

Bottenviken

Bottniska viken är extra utsatt för miljögifter på grund av dess placeringen. Men det är inte enda orsaken, längs hela kusten har det sedan urminnes tider funnits stora många industrier. Dessutom transporteras miljögifter norrut med de strömmar som kommer från södra delen av Östersjön. De största miljöproblemen finner man i södra delen av Bottenhavet där dioxinhalterna i den feta fisken (strömming och lax) överskrider de gränsvärden som EU angivit för matfiskar. Halterna av syre i Bottenhavets djupvatten har försämrats vilket man tror beror på att syrefattigt vatten kommit söderifrån från Egentliga Östersjön.. Bottenviken är på ett naturligt sätt fattig på näring där man ser en god syresituation i djupvattnet. Däremot uppvisar en tredjedel av kustområdena tecken på övergödning. Det finns dock en intressant skillnad mellan Bottenhavet och Bottenviken. Bottenviken har en stor påverkan från älvvatten, som är kväverikt, och är fosfor-begränsat. Ett slags normalvärde för kvoten mellan kväve och fosfor är runt 15. I Bottenviken har man uppmätt kvoter mellan 50 och ända upp till 400. De högsta värdena uppmättes under våren när älvarnas tillrinning är störst. Oljeutsläpp är dock ett litet problem i Bottniska viken eftersom det är mycket mindre trafikerat än Egentliga Östersjön. Det i sig är väldigt bra eftersom större utsläpp i detta isolerade område skulle kunna få allvarliga konsekvenser.

Bottenviken

Inläggsförfattare: Emilie