Site Loader

En rödlistning är en avancerad bedömning över arters risk att dö utifrån just det område som rödlistan avser. Det finns således en rödlista för Sverige. Det är inte bara sällsynta eller ovanliga arter som kan få en rödlistning, det kan hända alla arter, till exempel om populationen minskat drastiskt.

Den röda listan

Många förväxlar också rödlistade arter med hotade arter men det är inte samma sak. Hotade arter är en del av rödlistade arter. Det finns sedan olika beteckningar för både rödlistade arter och hotade arter. De sistnämnda kategoriseras som Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) eller Sårbar (VU). Röda listans kategorier är Nära hotad (NT), Nationellt utdöd (RE) och Kunskapsbrist (DD). Sen finns arter som kategoriseras som Livskraftig (LC), de är varken hotade eller rödlistade.

Rödlistad art vs fridlyst art

När man pratar om fridlysta arter så handlar det om en art som tack vare lagstiftning är skyddad. Man får då varken plocka, fånga, döda eller på liknande sätt skada individer eller exemplar av den arten. I de flesta fall får man heller inte föra bort eller på något sätt skada den artens frö, rom, ägg eller bon. Det är Regeringen som beslutar om fridlysning och det kan de göra med växt-, svamp- eller djurart om det finns en risk att arten kan försvinna eller utsättas för plundring. I Sverige finns det omkring 300 fridlysta arter, som är fridlyst över hela landet. Sen finns det någonstans runt 50 arter som är fridlysta i enbart ett eller flera län. Bortsett från vissa arter, med undantag för exempelvis jakt, så är alla däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur fredade enligt jaktlagstiftningen. En rödlistad art är alltså inte skyddad som en fridlyst art, att något är rödlistat innebär bara att det gjorts en bedömning över hur stor risk det är att den arten kan dö ut. Rödlistan används dock som underlag i flera sammanhang där myndigheter behöver beslutsunderlag för vad som kanske bör skyddas via fridlysning. I Sverige finns runt 60 000 inhemska och flercelliga arter, vid 2015-års rödlista bedömdes 21 600 av dessa. 4273 av de svenska arterna som bedömdes blev rödlistade. En rödlistning är nationell så det handlar om att bedöma risken just i det landet. Sveriges rödlista gäller alltså bara inom landets gränser. Det kan vara så att en art som får kategorin Akut hotad i Sverige kan finnas i stort antal i andra delar av världen.

Är det skillnad mellan rödlistad fisk och fisk med rött ljus?

Är det skillnad mellan rödlistad fisk och fisk med rött ljus?

Ja, rödlistningen som tas fram av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, går efter de bedömningskriterier som Internationella naturvårdsunionen IUCN tagit fram. Det är lätt att blanda ihop rödlista med någon av de listor som olika organisationer jobbat fram som konsumentguider, där WWF:s är en av de mest kända. Deras guide handlar mest om de kända matfiskarna vi har eller i övrigt kommersiellt intressanta fiskarna. Där bedömer de med rött, gult och grönt ljus vad som är bra att äta och vad som är mindre bra.

 

Inläggsförfattare: Emilie